GRATIS VERZENDING VANAF 125 EUR VEEL BETALINGSMOGELIJKHEDEN GRATIS RETOURZENDING
Sluiten

Algemene Voorwaarden Klantrekening

 

§ 1 Toepassingsgebied

(1.1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan het programma „ETERNA FANCARD“ van ETERNA Mode GmbH, Medienstraße 12, 94036 Passau, HRB 6989, BE 0553739544, tel. +49(0)851/9816-0, fax: +49(0)851/9816-465, E-Mail: fancard@eterna.de (hierna "ETERNA" genoemd).

(1.2) Het programma wordt in de volgende landen aangeboden: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Spanje, Zwitserland. Klanten uit andere Europese landen moeten de waren ophalen op een locatie die is overeengekomen tussen ETERNA en de klant in een lidstaat waarvoor ETERNA een dergelijke mogelijkheid biedt in de commerciële voorwaarden.

§ 2 Beschrijving van het programma

(2.1) De “ETERNA FANCARD” geeft klanten van de fysieke ETERNA brand-stores en de door ETERNA beheerde online winkels de mogelijkheid bonuspunten te sparen en voor (elke) tien gespaarde bonuspunten (de zogenaamde “drempelwaarde”) een waardebon van € 50,00 te ontvangen. De klant ontvangt één loyaliteitspunt bij besteding van € 65,00 (na aftrek van kortingen). Alleen bestedingen ten behoeve van de aankoop van producten (en dus niet uit de aankoop van waardebonnen) in een fysieke ETERNA brand-store en de door ETERNA beheerde online winkels zijn bepalend voor de ontvangst van de bonuspunten. Een lijst van deelnemende brand-stores is in de betreffende winkels beschikbaar en kan ook online worden geraadpleegd op https://nl.eterna.de/fancard.

(2.2) Elke natuurlijke persoon – met uitzondering van de werknemers van ETERNA en de deelnemende brand-stores – die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, kan zich als consument via een papieren formulier of digitaal aanmelden voor de “ETERNA FANCARD”. Voorwaarde voor een aanvraag is de vermelding van de naam inclusief de aanhef, het adres, de geboortedatum (voor controle van leeftijd en identificatie) en het e-mailadres van de betreffende deelnemer (de zogenaamde “basisgegevens”). Deelname is gratis. Er kan geen wettelijke aanspraak gemaakt worden op deelname.

(2.2.1) Bij het indienen van een aanvraag op papier is de handtekening van de deelnemer op het aanvraagformulier vereist. Het staat ETERNA vrij om binnen tien werkdagen na het indienen van het aanvraagformulier in een fysieke ETERNA brand-store een e-mail te sturen naar het door de klant opgegeven e-mailadres om de acceptatie te verklaren. Als de klant binnen deze periode geen acceptatie ontvangt, is hij/zij niet langer gebonden aan zijn aanvraag.

(2.2.2) Een aanvraag kan ook digitaal worden verstuurd via de tablet-pc’s in de fysieke ETERNA brand-stores of via de website https://nl.eterna.de/fancard. In dit geval registreert de klant zich door de bovengenoemde basisgegevens en een wachtwoord op te geven en start hij/zij door het verzenden van het digitale aanvraagformulier een persoonlijk, met een wachtwoord beveiligd klantaccount. Bij het indienen van een dergelijke aanvraag gebruikt ETERNA de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit houdt in dat ETERNA eerst een bevestigingsmail stuurt naar het opgegeven e-mailadres, waarin de deelnemer wordt gevraagd te bevestigen dat het aanmaken van een klantaccount daadwerkelijk gewenst is. Als de klant vervolgens de registratie uitdrukkelijk bevestigt, stuurt ETERNA een e-mail aan de klant, waarin de acceptatie wordt verklaart en zo het met een wachtwoord beveiligde klantaccount wordt vrijgegeven.

(2.2.3) Deelnemers die zich volgens (2.2.1) op papier hebben geregistreerd, zijn vrij om een met een wachtwoord beveiligd klantaccount aan te maken met behulp van de procedure zoals beschreven in (2.2.2). Met een dergelijk klantaccount beschermd met een wachtwoord beschikt de klant o.a. over de volgende functies: Beheer van basisgegevens evenals specificatie van aanvullende vrijwillige informatie (bijv. specificatie van voorkeuren), overzicht van verzamelde bonuspunten, overzicht van verkoop van waren (“aankoopgeschiedenis”). Om het voor de klant gemakkelijker te maken om te shoppen in online-winkels die worden beheerd door ETERNA, wordt de tijdens het bestelproces gevraagde informatie automatisch vooraf ingevuld met de gegevens die zijn opgeslagen in het klantaccount, op voorwaarde dat de klant tijdens het winkelen is ingelogd met het klantaccount.

(2.3) De verkoop van de waren aan de klant die deelneemt met de “ETERNA FANCARD“ en de resulterende bonuspunten worden digitaal opgeslagen in het EDV-systeem van ETERNA. Als de klant zich bedenkt of als het koopcontract op een andere manier wordt beëindigd, worden de oorspronkelijk toegewezen bonuspunten weer in mindering gebracht. De bonuspunten kunnen niet worden overgedragen aan derden. De klant kan het dagelijks bijgewerkte puntensaldo bij het winkelpersoneel ter plaatse opvragen, rechtstreeks contact opnemen met ETERNA via de in §1 vermelde contactgegevens of – indien beschikbaar – dit in het met een wachtwoord beschermd klantaccount opvragen. Daarnaast informeert ETERNA de klant regelmatig per e-mail over zijn/haar puntensaldo.

(2.4) Zodra de klant tien bonuspunten heeft gespaard, zal ETERNA de klant hiervan per e-mail op de hoogte brengen en zal de klant binnen zes weken (vanaf het moment dat de "drempelwaarde" is bereikt) een waardebon van €50,00 ontvangen. De waardebon wordt door ETERNA per e-mail of per post naar de klant verzonden. Een waardebon voor bonuspunten onder de drempelwaarde (naar evenredigheid) is uitgesloten.

(2.5) De klant kan de waardebon in elke deelnemende fysieke ETERNA brand-store en in de online-winkels beheerd door ETERNA inwisselen voor de aankoop van waren (en dus niet voor de aankoop van waardebonnen). Gedeeltelijke inwisseling van de waardebon is niet mogelijk: de klant moet de waardebon in het kader van een enkele aankoop gebruiken. Een eventueel resterend saldo komt te vervallen. Contante uitbetaling is niet mogelijk. Als de klant gebruikmaakt van het wettelijke herroepingsrecht of als het koopcontract op een andere manier wordt beëindigd, krijgt de klant de waardebon die in eerste instantie is ingewisseld als onderdeel van de betreffende aankoop terug.

§ 3 Looptijd van de “ETERNA FANCARD”; geldigheid van de waardebonnen

(3.1) Het programma “ETERNA FANCARD” loopt voor onbepaalde tijd.

(3.2) De geldigheid van de waardebonnen bedraagt drie jaar.

§ 4 Opzegging van de deelname

(4.1) Opzegging door de klant

(4.1.1) De klant kan zijn deelname aan de “ETERNA FANCARD” op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving opzeggen. Opzegging kan schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail).

(4.1.2) Indien het puntensaldo van de klant op het moment van opzegging de "drempelwaarde" van tien bonuspunten heeft bereikt, ontvangt de klant, ondanks de opzegging, conform (2.4) een waardebon, tenzij de klant bezwaar heeft gemaakt tegen de ontvangst van de waardebon van ETERNA.

(4.2) Gewone opzegging door ETERNA

(4.2.1) ETERNA kan de deelname van de klant aan het “ETERNA FANCARD”-programma met een opzegtermijn van één maand per het einde van de maand opzeggen. Opzegging kan schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail).

(4.2.2) Tot het verstrijken van de opzegtermijn staat het de klant vrij de bonuspunten te blijven sparen. (4.1.2) is van overeenkomstige toepassing.

(4.3) Bijzondere opzegging

(4.3.1) In geval van gegronde redenen kan ETERNA de deelname van de klant aan de “ETERNA FANCARD” zonder opzegtermijn beëindigen. Ook de klant heeft recht op een dergelijke bijzondere opzegging om gegronde redenen, waarbij hij in ieder geval zijn deelname aan de “ETERNA FANCARD” overeenkomstig (4.1) op elk moment en zonder inachtneming van een opzegtermijn kan beëindigen. Opzegging kan schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail).

(4.3.2) Na een bijzondere opzegging door ETERNA vervalt het bonuspunten van de klant definitief op het moment van de opzegging en is nieuwe deelname van de betreffende klant niet toegestaan.

§ 5 Wijziging van of aanvulling op de Voorwaarden van deelname; het recht van de klant om bezwaar aan te tekenen

(5.1) ETERNA behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden voor deelname te allen tijde te wijzigen of aan te vullen, in het bijzonder wanneer dit noodzakelijk is op grond van wettelijke bepalingen of om de verwerking te verbeteren dan wel misbruik te voorkomen. De wijzigingen of aanvullingen worden de klant schriftelijk (per e-mail) aan het laatst opgegeven e-mailadres meegedeeld. De wijzigingen van of aanvullingen op de Voorwaarden voor deelname worden geacht te zijn goedgekeurd indien de klant niet binnen zes weken na kennisgeving daarvan schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) bij ETERNA bezwaar maakt. ETERNA zal de klant in elk afzonderlijk geval van een wijziging of aanvulling van de Voorwaarden voor deelname op de hoogte brengen van het recht van de klant om bezwaar aan te tekenen, en van de gevolgen van het niet, of niet tijdig, bezwaar maken.

(5.2) Indien de klant bezwaar maakt tegen de wijziging of aanvulling van de Voorwaarden voor deelname, zal zijn deelname aan de “ETERNA FAN-CARD” worden voortgezet op basis van de voorheen geldende Voorwaarden voor deelname. ETERNA zal in dit geval echter gebruikmaken van het in (4.2) van deze Voorwaarden voor deelname overeengekomen gewone recht op opzegging.

§ 6 Toepasselijk recht

Het Duits recht is exclusief van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Voor consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de verleende bescherming niet in strijd is met dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

Versie: 10.05.2021